Ład korporacyjny oraz Zasady Działalności Rady

 

Uznając wagę ładu korporacyjnego dla działalności firmy oraz jej akcjonariuszy, w związku z faktem, że ASBIS Enterprises PLC jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, firma zaaprobowała Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW wg stanu na rok 2008. (link do oświadczenia o stosowaniu zasad powyżej) . Ma to na celu zapewnienie najlepszych możliwych praktyk w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, prawami akcjonariuszy, działalnością władz firmy oraz polityką informacyjną spółki publicznej.

Rada

Rada jest odpowiedzialna za formułowanie, przeglądanie oraz aprobowanie strategii firmy, budżetu oraz działań korporacyjnych. Intencją firmy jest organizacja spotkań Rady przynajmniej cztery raz w każdym roku finansowym oraz w każdym innym przypadku gdy jest to konieczne.

Komitety

Komitetowi audytu, w skład którego wchodzą Demos Demou, Chris Pavlou (dyrektorzy niewykonawczy) oraz Marios Christou (uczestnik) przewodniczy Demos Demou. Komitet audytu spotyka się co najmniej dwa razy do roku. Jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego monitoringu, kontroli i sprawozdawczości na temat finansów firmy. Raz do roku Komitet audytu spotyka się z audytorami w celu przeglądu raportów audytorów w odniesieniu do kont oraz wewnętrznego system kontroli firmy.

Komitetowi ds. wynagrodzeń, w skład którego wchodzą Chris Pavlou, Demos Demou (dyrektorzy niewykonawczy) oraz Siarhei Kostevitch (uczestnik) przewodniczy Chris Pavlou. Komitet ustala i sprawdza skalę i strukturę pakietów wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych firmy, włączając w to opcje na akcje oraz warunki ich kontraktów. Wynagrodzenia i warunki kontraktów dyrektorów niewykonawczych są określane przez dyrektorów firmy z uwzględnieniem interesu akcjonariuszy oraz działalności firmy. Komitet ds. wynagrodzeń wydaje również rekomendacje dla Rady w zakresie alokacji opcji na akcje dla pracowników.

Polityka dywidendy

Polityka firmy zakłada regularną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie zgodnym ze wzrostem i planami rozwoju firmy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności. W związku z tym Rada Dyrektorów zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjoinariuszy wypłatę do 20% zaudytowanego zysku netto firmy w postaci dywidendy. Wszystkie akcje mają identyczne prawo do dywidendy,  od momentu kiedy zostały nabyte.

Dywidenda za rok 2017 została wypłacona akcjonariuszom 12 czerwca 2018 roku.
Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy można na bieżąco sprawdzać w kalendarzu inwestora publikowanym na stronach internetowych firmy.

ASBIS Corporate Governance Documents

Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2017 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2017 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2016 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2016 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013 - wersja angielska
Downoad .PDF fileRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku - wersja angielska (.PDF, 60KB)
Downoad .PDF fileRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku - wersja polska (.PDF, 243KB)
 Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2008 - wersja angielska (.PDF, 83KB)
 Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2008 - wersja polska (.PDF, 75KB)
 Download .PDF file Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku - wersja angielska (.PDF, 65KB)
 Download .PDF file Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku - wersja polska (.PDF, 103KB)