Polityka dywidendy

Polityka firmy zakłada regularną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie zgodnym ze wzrostem i planami rozwoju firmy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności. W związku z tym Rada Dyrektorów zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę do 20% zaudytowanego zysku netto firmy w postaci dywidendy. Wszystkie akcje mają identyczne prawo do dywidendy, od momentu kiedy zostały nabyte.

Wypłacona dywidenda za lata:

Rok Kwota dywidendy Dywidenda na akcję Prawo do dywidendy Wypłata dywidendy Stopa dywidendy
2018

USD 2,775,000

USD 2,775,000*

USD 0.05

USD 0.05

2019-05-21

2018-12-07

2019-06-04

2018-12-20

 

ok 14.0%

2017 USD 3,330,000 USD 0.06 2018-05-17 2018-06-12 6.41%
2016 USD 1,665,000 USD 0.03 2017-06-21 2017-07-14 4.49%
2013 USD 3,330,000 USD 0.06 2014-06-18 2014-07-03 4.48%
2012 USD 2,775,000 USD 0.05 2013-06-15 2013-06-22 3.08%

 * Zaliczka na poczet dywidendy