Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w 2019 roku:

  • za IV kwartał 2018 r. - 27 lutego 2019 r.
  • za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
  • za I kwartał 2019 r. – 9 maja 2019 r.
  • za I półrocze 2019 r. – 8 sierpnia 2019 r.
  • za III kwartał 2019 r. – 6 listopada 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 8 maja 2019 r.
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 15 lipca 2019 r.

Dywidenda:

  • prawo do dywidendy – 21 maja 2019 r.  
  • termin wypłaty dywidendy – 4 czerwca 2019 r.