Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2015:

  • za IV kw. 2014 - 26 lutego 2015
  • za 2014 rok - 26 marca 2015
  • za 1 kw. 2015 - 7 maja 2015
  • za I półrocze 2015 - 6 sierpnia 2015
  • za 3 kw. 2015 - 5 listopada 2015

Dywidenda

  • O wypłacie dywidendy zadecyduje WZA

Coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • 23 czerwca 2015