Okresy zamknięte

Okresy zamknięte dotyczące akcji ASBIS:

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką ASBIS („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową ASBIS (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki ASBIS w 2018 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

  • 28 stycznia 2018 r. – 27 lutego 2018 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu za IV kwartał 2017 r.
  • 28 luty 2018 r. – 30 marca 2018 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego za 2017 r.
  • 9 kwietnia 2018 r. – 9 maja 2018 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu za I kwartał 2018 r.
  • 9 lipca 2018 r. – 8 sierpnia 2018 r. okres zamknięty przed publikacją raportu za I półrocze 2018 r.
  • 8 października 2018 r. – 7 listopada 2018 r. okres zamknięty przed publikacją raportu za III kwartał 2018 r.

Definicja okresów zamkniętych

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.