Raport bieżący nr. 12/2008 / Current report no. 12/2008

Maj 08, 2008

Raport bieżący nr. 12/2008 / Current report no. 12/2008

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 7 maja 2008 r. / Resolutions of the Annual General Meeting held on 7 May 2008.

Od: ASBISC Enterprises Plc

Data: 8 maja 2008 r.

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 7 maja 2008 r.

Raport bieżący nr: 12/2008

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołane na dzień 7 maja 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych.

Podpisano przez:

/p/ Constantinos Tziamalis
Dyrektor Relacji Inwestorskich i Kredytu

UCHWAŁA Nr 1/2008 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza raporty Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta ASBISc Enterprises Plc za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego Spółki ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza zbadane sprawozdanie finansowe ASBISC Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia audytorów ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym zatwierdza wynagrodzenie dla Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., w wysokości 639.066 USD.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie powołania Niezależnego Rewidenta ASBISC Enterprises PLC oraz ustalenia jego wynagrodzenia za 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje Deloitte & Touche jako Niezależnego Rewidenta Spółki w celu dalszego pełnienia tej funkcji i upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do ustalenia jego wynagrodzenia za 2008 r. w późniejszym terminie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym ponownie powołuje Panów Laurent Journoud oraz Paul Swigart, którzy kończą swoją kadencję, ale są uprawnieni do ponownego zgłoszenia swoich kandydatur w ponownych wyborach i pozostają na stanowiskach, oraz ponownie powołuje Pana Henri Richard, który został powołany w ciągu 2007 r. i pozostał na swoim stanowisku aż do obecnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ASBISC Enterprises PLC
z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia ostatecznej dywidendy ASBISC Enterprises PLC
za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po dogłębnym rozpatrzeniu powyższej kwestii, niniejszym deklaruje wypłatę ostatecznej dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2007 r., zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.


Current report no. 12/2008

From: ASBISC Enterprises PLC

Issue date: 8 May 2008

Subject: Resolutions of the Annual General Meeting held on 7 May 2008

Current report number: 12/2008

The Board of Directors of ASBISC Enterprises PLC hereby publishes the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company that was held on 7 May  2008.

Legal grounds: Paragraph 39 sec. 1 passage 5) of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities.

Signed by:

/s/ Tziamalis Constantinos
Investor Relations and Credit Director

RESOLUTION No. 1/2008

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on approval of the reports of the directors and auditors of ASBISC Enterprises PLC
for the year ended 31 December 2007

§ 1

After consideration of the reports of the directors and the auditors of the Company for the year ended 31 December 2007, the Annual General Meeting of Shareholders hereby approves the director’ and auditors’ reports of ASBISC Enterprises PLC for the year ended 31 December 2007, attached to the Resolution.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

RESOLUTION No. 2/2008

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on approval of the audited financial statements of ASBISC Enterprises PLC
for the year ended 31 December 2007

§ 1

After consideration of the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2007, the Annual General Meeting of Shareholders hereby approves the audited financial statements of ASBISC Enterprises PLC for the year ended 31 December 2007, attached to the Resolution.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

RESOLUTION No. 3/2008

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on approval of the auditors’ remuneration of ASBISC Enterprises PLC
for the year ended 31 December 2007

§ 1

The Annual General Meeting of Shareholders, having fully considered the undernoted matters, hereby approves the auditors' remuneration for the year ended 31 December 2007, amounting to US$ 639,066.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

RESOLUTION No. 4/2008 

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on the appointment of auditors of ASBISC Enterprises PLC and fixing their remuneration
for the year 2008

§ 1

The Annual General Meeting of Shareholders, having fully considered the undernoted matters, hereby re-appoints Messrs Deloitte & Touche Limited as auditors of the Company to continue in office and authorizes the board of directors of the Company to fix their remuneration for the year 2008 at a later date.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

RESOLUTION No. 5/2008

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on the re-election of directors of ASBISC Enterprises PLC

§ 1

The Annual General Meeting of Shareholders, having fully considered the under-noted matters, hereby re-elects Messrs Laurent Journoud and Paul Swigart, who retire from their office but being eligible offered themselves for re-election, in their office and re-elects Mr. Henri Richard, who have been appointed during the year 2007 and until this present Annual General Meeting, in his office.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

RESOLUTION No. 6/2008

of the Annual General Meeting of Shareholders
of ASBISC Enterprises PLC
dated 7 May 2008

on the declaration of final dividends of ASBISC Enterprises PLC
for the year ended 31 December 2007

§ 1

The Annual General Meeting of Shareholders, having fully considered the undernoted matters, hereby declares the payment of a final dividend of USD0.06 per share for the year ended 31 December 2007 as proposed by the board of directors of the Company.

§ 2

This resolution shall be in force and effect from the date of its adoption.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.