Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
8
lines found

Raporty bieżące

Maj 06, 2009
Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 5% akcji ASBISc Enterprises Plc obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 5 maja 2009 / Shareholders owning no less than 5% of ASBISc Enterprises Plc shares present on the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises Plc that was held on May 5th, 2009
Maj 06, 2009
Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ASBISc za rok 2009 / Appointment of the certified auditor for investigation of the financial statements of the Company and ASBISc Group for the year 2009
Maj 06, 2009
Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc / Re-election of members to the Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc
Maj 06, 2009
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 5 maja 2009 / Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises PLC held on May 5th, 2009
Maj 06, 2009
Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego / Appointment of a new Non- Executive Director
Maj 06, 2009
Powołanie nowego Dyrektora niewykonawczego / Appointment of a new Non- Executive Director
Maj 06, 2009
Rezygnacła Dyrektora niewykonawczego / Resignation of non-executive Director
Maj 06, 2009
Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego / Resignation of non-executive Director
http://inwestor.asbis.pl/info/raporty-biezace.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące