Ład korporacyjny oraz Zasady Działalności Rady

Uznając wagę ładu korporacyjnego dla działalności firmy oraz jej akcjonariuszy, w związku z faktem, że ASBIS Enterprises PLC jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, firma zaaprobowała Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW wg stanu na rok 2008. (link do oświadczenia o stosowaniu zasad powyżej) . Ma to na celu zapewnienie najlepszych możliwych praktyk w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, prawami akcjonariuszy, działalnością władz firmy oraz polityką informacyjną spółki publicznej.

Rada

Rada jest odpowiedzialna za formułowanie, przeglądanie oraz aprobowanie strategii firmy, budżetu oraz działań korporacyjnych. Intencją firmy jest organizacja spotkań Rady przynajmniej cztery raz w każdym roku finansowym oraz w każdym innym przypadku gdy jest to konieczne.

Komitety

Komitetowi audytu, w skład którego wchodzą Demos Demou, Tasos A. Panteli i Maria Petridou (dyrektorzy niewykonawczy) oraz Marios Christou (uczestnik) przewodniczy Demos Demou. Komitet audytu spotyka się co najmniej dwa razy do roku. Jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego monitoringu, kontroli i sprawozdawczości na temat finansów firmy. Raz do roku Komitet audytu spotyka się z audytorami w celu przeglądu raportów audytorów w odniesieniu do kont oraz wewnętrznego system kontroli firmy.

Komitetowi ds. wynagrodzeń, w skład którego wchodzą Tasos A. Panteli, Demos Demou i Maria Petridou (dyrektorzy niewykonawczy) oraz Siarhei Kostevitch (uczestnik) przewodniczy Tasos A. Panteli. Komitet ustala i sprawdza skalę i strukturę pakietów wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych firmy, włączając w to opcje na akcje oraz warunki ich kontraktów. Wynagrodzenia i warunki kontraktów dyrektorów niewykonawczych są określane przez dyrektorów firmy z uwzględnieniem interesu akcjonariuszy oraz działalności firmy. Komitet ds. wynagrodzeń wydaje również rekomendacje dla Rady w zakresie alokacji opcji na akcje dla pracowników.

Reguła zmiany Audytora

Spółka stosuje wymogi prawne wynikające z przepisów dotyczących rotacji audytorów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC upoważnia Radę Dyrektorów Spółki do wyznaczenia audytorów ASBISc Enterprises Plc.

ASBIS Corporate Governance Documents

Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2023 - Polish
Download .PDF file Corporate governance statement 2023 - English
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2022 - wersja polska
Download .PDF file Corporate governance statement 2022 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2021 - wersja polska
Download .PDF file Corporate governance statement 2021 - wersja angielska
Download .PDF file Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku - wersja polska
Download .PDF file Report on the Application of Corporate Governance Rules in 2020 - wersja angielska
Download .PDF file Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku - wersja polska
Download .PDF file Report on the Application of Corporate Governance Rules in 2019 - wersja angielska
Download .PDF file Raport ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku - wersja polska
Download .PDF file Report on the Application of Corporate Governance Rules in 2018 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2017 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2017 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2016 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2016 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014 - wersja angielska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013 - wersja polska
Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013 - wersja angielska
Download .PDF fileRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku - wersja angielska (.PDF, 60KB)
Download .PDF fileRaport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku - wersja polska (.PDF, 243KB)
 Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2008 - wersja angielska (.PDF, 83KB)
 Download .PDF file Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2008 - wersja polska (.PDF, 75KB)
 Download .PDF file Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku - wersja angielska (.PDF, 65KB)
 Download .PDF file Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku - wersja polska (.PDF, 103KB)