Kalendarz inwestora

Daty publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych w roku 2021:

  • za IV kwartał 2020 r. - 25 lutego 2021 r.
  • za 2020 r. – 31 marca 2021 r.
  • za I kwartał 2021 r. – 6 maja 2021 r.
  • za I półrocze 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • za III kwartał 2021 r. – 4 listopada 2021 r.

 

Walne Zgromadzenie Spółki:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – 5 maja 2021 r.

 

Zaliczka na poczet dywidendy:

  • prawo do dywidendy – 17 maja 2021 r. 
  • termin wypłaty dywidendy – 27 maja 2021 r.