Okresy zamknięte

Okresy zamknięte dotyczące akcji ASBIS:

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką ASBIS („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową ASBIS (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki ASBIS w 2024 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 30 stycznia 2024 r.– 29 lutego 2024 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu za IV kwartał 2023r.
• 27 lutego 2024 r. – 28 marca 2024 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego za 2023 r.
• 09 kwietnia 2024 r. – 09 maja 2024 r.– okres zamknięty przed publikacją raportu za I kwartał 2024 r.
• 09 lipca 2024 r. – 08 sierpnia 2024 r. okres zamknięty przed publikacją raportu za I półrocze 2024 r.
• 08 października 2024 r. – 07 listopada 2024 r. okres zamknięty przed publikacją raportu za III kwartał 2024 r.

Definicja okresów zamkniętych

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.