ASBIS z wysoką marżą brutto oraz wzrostem na rynkach Europejskich w 1Q2024

Maj 09, 2024

INWESTOR, ASBIS

ASBIS z wysoką marżą brutto oraz wzrostem na rynkach Europejskich w 1Q2024

KOMUNIKAT PRASOWY. Limassol, Cypr; Warszawa, Polska. 09 maja 2024 r.

Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), biorąc pod uwagę obecne trudne warunki rynkowe wypracował w I kwartale 2024 r. dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2024 r. wyniosły 713,2 mln USD, (2 848,7 mld PLN), natomiast zysk netto był na poziomie 14 mln USD (55,9 mln PLN). Marża zysku brutto na sprzedaży w I kw. 2024 r. ustabilizowana na wysokim poziomie blisko 8,3-proc.
 

INNE WAŻNE WYDARZENIA W I KWARTALE 2024 ROKU:

  • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje WNP utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 46-proc.).
  • Region Europy Środkowo-Wschodniej odnotował 17 proc. wzrost sprzedaży r/r, dzięki bardzo dobrym wynikom w Polsce i Czechach.
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, awansując w omawianym okresie z 8. na 6. miejsce z przychodami na poziomie ponad 28,5 mln USD (wzrost o ponad 10% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2024 podjęło uchwałę o wypłacie finalnej dywidendy z zysku Spółki za 2023 r. w wysokości 0,30 USD na akcję. Łączna dywidenda z zysków Spółki za 2023 r., wraz z zaliczką, wyniesie 0,50 USD na akcję, co oznacza łączą wypłatę 27,8 mln USD, czyli rekordową w historii spółki.
  • Grupa opublikowała prognozę finansową na 2024 r.: przychody mogą kształtować się na poziomie 3,1-3,4 mld USD, natomiast zysk netto 60-64 mln USD.

ASBIS dynamicznie rozwija swoją działalność:

  • ASBIS i Lenovo rozszerzyły swoje partnerstwo w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych w Azji Środkowej.
  • ASBIS otworzył kolejny sklep iSpace ze statusem Apple Authorized Reseller w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu. Nowo otwarty sklep jest pierwszym w Uzbekistanie, a Grupa prowadzi obecnie łącznie 31 sklepów, w których można kupić produkty Apple.
  • ASBIS Poland (spółka zależna od ASBIS) podwoił swoją powierzchnię w centrum logistycznym Ideal-Idea City Park w Raszynie pod Warszawą i obecnie zarządza 5 000 m2 powierzchni magazynowo biurowej. 

Bez wątpienia pierwszy kwartał 2024 roku był dla ASBIS okresem pełnym wyzwań pod względem ograniczeń podażowych i popytowych na wielu rynkach naszej działalności. Mieliśmy do czynienia z nadmiarem nieoficjalnego importu wielu grup produktowych, które charakteryzowały się przewagą cenową nad naszymi produktami. Nie jest to dla nas nowa sytuacja, mieliśmy już z nią do czynienia w przeszłości, wspólnie z Apple już działamy nad rozwiązaniem tej sytuacji. Kolejnymi czynnikami, które negatywnie wpłynęły na nasze wyniki w I kwartale 2024 roku była niższa od oczekiwanej sprzedaż na Ukrainie, gdzie zaobserwowaliśmy niższy popyt w związku z kontynuacją działań wojennych w kraju, co spowodowało gorsze niż oczekiwaliśmy nastroje ukraińskich konsumentów związane z niepewnością geopolityczną” powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

„Warto jednak zauważyć, że pomimo spadku naszych wyników na głównych rynkach, jak Kazachstan czy Ukraina, mocno wzrosła nasza sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. Te regiony, razem z rynkami Azji Centralnej będziemy dalej rozwijać w tym roku i spodziewamy się, że przełoży się to na wzrost naszych wyników w kolejnych kwartałach. Jesteśmy też zadowoleni z wysokiej marży brutto, która wciąż kształtuje się powyżej 8%” – dodał Serhei Kostevitch.

WYNIKI FINANSOWE  

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową i geopolityczną, ASBIS wypracował dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie I kwartału 2024 r. oraz I kwartału 2023 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD. 

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie I kwartału lat 2024 i 2023
(mln USD)

I kw. 2024 r. I kw. 2023 r. Zmiana
Przychody 713,2 722,0 -1%
Zysk brutto 59,1 62,1 -5%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 24,4 28,7 -15%

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

14,0 17,4 -19%

mln PLN

mln PLN I kw. 2024 r. I kw. 2023 r.
Przychody 2 848,7 3 150,0
Zysk brutto 236,0 270,8

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

97,6 125,2

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

55,9 75,8

PROGNOZA NA 2024  

8 maja 2024 r. ASBIS opublikował prognozę finansową na 2024 r. Zgodnie z założeniami, Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2024 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu może wynieść pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY  

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW  

Regiony krajów Wspólnoty Niepodległych Państw („WNP”) oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2024 r.

W I kwartale 2024 roku przychody osiągnięte w regionie WNP spadły o 18,6% w porównaniu do I kwartału 2023 roku, natomiast sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej i pozostałych głównych regionach znacząco wzrosła. Główną przyczyną niższej sprzedaży w regionie WNP są niekorzystne czynniki rynkowe na największych rynkach Grupy, czyli w Kazachstanie i Ukrainie.

W wyniku powyższych faktów udział niektórych regionów w przychodach ogółem za I kwartał 2024 r. uległ zmianie w stosunku do I kwartału 2023 r. Udział regionu WNP spadł do 46,25% w porównaniu z 56,16% w I kwartale 2023 r. Udział Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł do 26,24% z 22,16%, regionu Bliskiego Wschodu i Afryki wzrósł do 17,02% z 12,72%, a Europy Zachodniej wzrósł do 9,56% z 8,41% w I kwartale 2023 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kwartale 2024 r. oraz I kwartale 2023 r.

  I kw. 2024 r. I kw. 2023 r.

w tys.
USD

% przychodów ogółem

w tys.
USD

% przychodów ogółem

Wspólnota Niepodległych Państw

329.867 46,25% 405.473 56,16%

Europa Środkowo-Wschodnia

187.176 26,24% 159.975 22,16%
Bliski Wschód i Afryka 121.358 17,02% 91.849 12,72%
Europa Zachodnia 68.211 9,56% 60.747 8,41%
Pozostałe 6.600 0,93% 3.948 0,55%
Ogółem 713.213 100% 721.992 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW  

Analiza poszczególnych krajów wskazuje na spadek przychodów w Kazachstanie –największym rynku Grupy, na którym sprzedaż w I kwartale 2024 r. osiągnęła 164,4 mln USD w porównaniu do 175,4 mln USD w analogicznym okresie 2023 r. Było to efektem wzrostu szarej strefy, któremu ASBIS obecnie stara się temu przeciwdziałać, przy pomocy swoich dostawców.

Drugim co do wielkości rynkiem działalności są obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w I kwartale 2024 roku osiągnęły przychody na poziomie 86,4 mln USD (wzrost o 28,0% rok do roku).

Na działalność na Ukrainie, bezpośrednio dotkniętą wojną, negatywny wpływ miały opóźnienia w dostawach spowodowane trwającymi działaniami wojennymi, ale także blokadą granicy polsko-ukraińskiej.

Czechy i Holandia odnotowały wyjątkowy wzrost w I kwartale 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.

Polska odnotowała kolejny kwartał solidnych wzrostów w I kw. 2024 r. (+10,1%) w porównaniu do I kw. 2023 r. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktowymi w Polsce były procesory, dyski SSD i monitory. 

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kwartale 2024 r. oraz I kwartale 2023 r.
(w tys. USD)

  I kw. 2024 r. I kw. 2023 r.
Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 164.423 Kazachstan 175.359
2.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

86.388 Ukraina 102.084
3. Ukraina 80.638

Zjednoczone Emiraty Arabskie

67.476
4. Słowacja 48.408 Słowacja 52.520
5. Azerbejdżan 32.321 Azerbejdżan 35.539
6. Polska 28.525 Niemcy 35.039
7. Czechy 27.851 Gruzja 30.568
8. Niemcy 27.717 Polska 25.897
9. Gruzja 23.674 Czechy 19.969
10. Holandia 22.320 Armenia 18.569
  OGÓŁEM 713.213 OGÓŁEM 721.992

 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.