Raport bieżący nr 14/2024 / Current report No 14/2024

Maj 08, 2024

ASBIS, INWESTOR

Raport bieżący nr 14/2024 / Current report No 14/2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC w dniu 08 maja 2024 r.

Data sporządzenia: 2024-05-08
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC w dniu 08 maja 2024 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISC ENTERPRISES PLC („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("ZWZA”), które odbyło się w dniu 08 maja 2024 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na ZWZA była:

  1. Spółka KS Holdings Ltd., której przysługiwało 20.443.127 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 79,40% liczby głosów na ZWZA oraz odpowiadało 36,83% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień ZWZA.               
  2. Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi, którym z posiadanych akcji Spółki przysługiwało 2.814.625 głosów na WZA, co stanowiło 10,93% ogólnej liczby głosów obecnych na WZ oraz 5,07% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.

 Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISC ENTERPRISES PLC reprezentowanych było łącznie 25.745.559 akcji.


 

Date: 2024-05-08
Title: List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISC ENTERPRISES PLC that was held on May 08th, 2024.
Legal basis: Art. 70(3) Act on Public Offering – AGM the list above 5%.

Message:

The Board of Directors of ASBISC ENTERPRISES PLC ("the Company") hereby informs that the entities named below were the shareholder representing at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company („the AGM”) held on May 08th, 2024:

  1. KS Holdings Ltd which was entitled under shares held in the Company to 20,443,127 votes at the AGM, which accounted for 79.40% of the total number of votes present at the AGM and for 36.83% of the total number of votes in the Company as of the date of the AGM.
  2. Zbigniew Juroszek Family Foundation together with the parent company and related entities which were entitled under shares held in the Company to 2,814,625 votes at the AGM, which accounted for 10.93% of the total number of votes present at the AGM and for 5.07% of the total number of votes in the Company as of the date of the AGM.

At the Annual General Meeting of ASBISC ENTERPRISES PLC 25,745,559 shares were represented. 

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.